โรงพยาบาล

ชื่อโรงพยาบาล

ที่อยู่

อำเภอ

โทรศัพท์

รพท. หนองคาย

1158 ถ.มีชัย ต.มีชัย

เมือง

0-4241-3456-65

รพ. รวมแพทย์ หนองคาย

710 ซ.พรมดำหริห์ ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง

เมือง

0-4242-1412-4

รพ. หนองคายวัฒนา

1159/4 ถ.ประจักษ์ ม.2 ต.ในเมือง

เมือง

0-4246-5201-9

รพช. โพนพิสัย

77 ม.3 ต.จุมพล

โพนพิสัย

0-4247-1204

รพช. สังคม

72 ม.3 ต.ผาตั้ง

สังคม

0-4244-1029

รพช. ศรีเชียงใหม่

476 ม.1 ต.พานพร้าว

ศรีเชียงใหม่

0-4245-1125

รพร. ท่าบ่อ

161 ม.4 ต.ท่าบ่อ

ท่าบ่อ

0-4243-1015