ข้อมูลทั่วไป

             จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ๖๑๕ กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ ๓,๐๒๖.๕ ตารางกิโลเมตร หรือ1,891,582 ไร่    คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๙ ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีรูปร่างลักษณะพิเศษโดยทอดยาวขนานตามลำแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นเขตแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทางรวม 2๑๐.๖ กิโลเมตร
             ลักษณะของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ เป็นคลื่นลอนลาด ด้านตะวันตก        ของจังหวัดในเขตอำเภอสังคม เป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน ระดับความสูงของภูเขามีตั้งแต่     200-492 เมตร ถึง 300-908 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ขอบเขตจังหวัด

ทิศเหนือ  ติดลำแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นเขตแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้  ติดอำเภอบ้านดุง อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม และอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก  ติดอำเภอโซ่พิสัย และอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันตก  ติดอำเภอปากชม จังหวัดเลย

ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงแยกเป็น ๔ บริเวณ คือ

                   4.1 พื้นที่ค่อนข้างราบ ได้แก่ เขตอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ ซึ่งใช้ประโยชน์ในการทำนา และปลูกพืชสวนบริเวณริมน้ำโขง
                   4.2 พื้นที่เป็นคลื่นลอนลาด กระจายอยู่ทุกอำเภอเป็นหย่อม ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ ทำนาและปลูกพืชไร่พืชสวนและป่าธรรมชาติ
                   4.3 พื้นที่เป็นคลื่นลอนชันและเป็นเขาเป็นป่าธรรมชาติเช่น ป่าไม้เต็งรัง เบญจพรรณ พบในเขตอำเภอสังคม
                   4.4 สภาพพื้นที่เป็นภูเขาที่มีความสูงชันจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ ๒๐๐ เมตร เป็นบริเวณเทือกเขาต่างๆ ทางทิศตะวันตกในเขตอำเภอสังคม 

การปกครองและประชากร
          จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ทั้งหมด ๓,๐๒๖.๕3 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น ๙ อำเภอ ๖๒ ตำบล 78 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนทั้งสิ้น ๖๘ แห่ง ซึ่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง, เทศบาลเมือง ๒ แห่ง, เทศบาลตำบล ๑๖ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๔8 แห่ง
          จำนวนประชากร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 517,260 คน เป็นชาย 258,638 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เป็นหญิง ๒58,622 คน คิดเป็นร้อยละ 50 อำเภอที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมืองหนองคาย และอำเภอที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุด คือ   อำเภอโพธิ์ตาก