วัฒนธรรม / ประเพณี

ขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดหนองคาย
          ขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดหนองคาย ได้แก่ ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ จ.หนองคาย จัดในห้วงเดือนมกราคม งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ จัดในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานวันมาฆบูชา และงานเทศกาลนมัสการ หลวงพ่อองค์ตื้อ จัดในห้วงเดือนมีนาคม ประเพณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย โดยมีขบวนแห่หลวงพ่อพระใสรอบเมือง เพื่อสรงน้ำ ประกวดก่อกองทราย และขบวนรถบุพชาติ ในห้วงเดือนเมษายน ประเพณีทำบุญเนื่องใน วันวิสาขบูชา ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรและเดินวิ่งวิสาข เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโพธิ์ชัย ในห้วงเดือนพฤษภาคม ประเพณีบุญบั้งไฟ ในห้วงเดือนมิถุนายน ประเพณีทำบุญวันเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา ในห้วงเดือนกรกฎาคม งานเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒ สิงหามหาราชินี ในห้วงเดือนสิงหาคม ประเพณีการแข่งเรือยาว ในห้วงเดือนกันยายน ประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาค ประเพณีบุญแข่งเรือ และไหลเรือไฟ ในห้วงเดือนตุลาคม ประเพณีเทศกาล วันลอยกระทง ริมหนองกอมเกาะ และงานกฐินพระราชทาน ณ วัดโพธิ์ชัย ในห้วงเดือนพฤศจิกายน งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช และงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จังหวัดหนองคาย ในห้วงเดือนธันวาคม

กิจกรรมประเพณีในแต่ละเดือนของจังหวัดหนองคาย

เดือน กิจกรรม/สถานที่จัดงาน ตำบล อำเภอ
มกราคม ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ จ.หนองคาย
กุมภาพันธ์ งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ จ.หนองคาย
มีนาคม ประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานวันมาฆบูชา/ งานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อองค์ตื้อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เมษายน ประเพณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย
- ขบวนแห่หลวงพ่อพระใสรอบเมืองเพื่อสรงน้ำ
- ประกวดก่อกองทราย ขบวนรถบุพชาติ
ประเพณีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้สูงอายุจังหวัดหนองคาย
พฤษภาคม ประเพณีทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา 
- ทำบุญตักบาตร
- เดินวิ่งวิสาขเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
- บุญบั้งไฟ
มิถุนายน - บุญบั้งไฟ
กรกฎาคม ประเพณีทำบุญวันเข้าพรรษา/แห่เทียนพรรษา
สิงหาคม งานเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี บริเวณศาลากลางจังหวัดหนองคาย
กันยายน การแข่งเรือยาว
ตุลาคม ประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาค/ประเพณีบุญแข่งเรือ/ไหลเรือไฟ
พฤศจิกายน ประเพณีเทศกาลวันลอยกระทงริมหนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย/งานกฐินพระราชทาน ณ วัดโพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย
ธันวาคม งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย/งานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จังหวัดหนองคาย

ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย