สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงไปยังท่านาแล้ง  แขวงเวียงจันทน์ของประเทศลาวเป็นสะพานแห่งแรกที่สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของ  3  ประเทศ  คือ  ออสเตรเลีย  ลาว  และประเทศไทย นับว่าเป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ตัวสะพานมีความยาว  1.20 กิโลเมตร  กว้าง  15 เมตร  มีช่องสำหรับเดินรถ  2  ช่องทาง  ซึ่งตรงช่วงกลางสะพานออกแบบไว้สำหรับสร้างทางรถไฟ

ต้นปี  พ.ศ.2532  นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย  นาย RT.HON. R. J. HAWKE  ได้เสนอให้เงินทุนสำหรับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง ด้วยการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานตัวแทนของรัฐบาลไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ในเดือนเมษายน 2533  เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำการสำรวจรายละเอียด  และทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ  โดยกำหนดสถานที่ก่อสร้างที่จังหวัดหนองคาย -ท่านาแล้ง  และการศึกษาเสร็จเรียบร้อยในปี  2533  นั้นเองนอกจากผลของการศึกษาดังกล่าวรัฐบาลของทั้ง 3  ประเทศ  จึงได้ตกลงกันในรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางของสะพาน
โครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการร่วมมือเพื่อการพัฒนาของออสเตรเลีย สำหรับประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และดำเนินการโดย  Assistana Rureau (AIDAB)สำหรับงานด้านการศึกษาความเหมาะสม การออกแบบด้านรายละเอียดเตรียมสัญญาในการก่อสร้างและบริหารโครงการนั้น ดำเนินการโดยบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง MaunsellPreprictary Ltd.และ Siaciar Kaigh Proprietary Ltd.  ในเดือนกันยายน  2534  บริษัทจอนห์ฮอลแลนด์คอนสตรัคชั่น  ได้รับให้เป็นผู้รับเลือกสัญญาเข้าดำเนินการก่อสร้าง