วัดคีรีบรรพต

อยู่ที่บ้านภูเขาทอง  หมู่ที่  7  ต.บ้านม่วง  เป็นเหมืองแร่ทองแดงโบราณที่ขุดขึ้นมาทำสัมฤทธิ์  ซึ่งกรมศิลปากรได้ขุดค้นเมื่อ ปี 2525  และครั้งที่สอง ปี 2526  โดยกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยแผนซีลวาเนียร์  มีความเห็นว่าเป็นเหมืองทองแดงมีอายุ 2,000 – 3,700 ปีมาแล้ว 

            ตามเอกสาร “ สำริด  โลหะเปลี่ยนโลก”  ซึ่งกรมศิลปากรจัดพิมพ์  เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ  เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกโลกไทย  พ.ศ. 2548  มีแหล่งที่พบการหลอมสำริดที่สำคัญ  4  แหล่ง  แต่แหล่งที่มีอายุมากที่สุด คือ  ภูโล้น  อำเภอสังคม  ประมาณ  4,000  ปี