ตลาดท่าเสด็จ

ในอดีตก่อนที่จะมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย– ลาว  ท่าเรือของตลาดสินค้าอินโดจีนริมแม่น้ำโขง อ.เมือง  จ.หนองคาย  เคยถูกใช้เป็นจุดผ่านแดนถาวรสำหรับผู้ซึ่งต้องการจะเดินทางไปมาระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป. ลาว) มีเรือข้ามฟากสัญจรไปมาระหว่างสองฝั่งแม่น้ำโขงอย่างคึกคัก คนท้องถิ่นจึงนิยมเรียกชื่อตลาดแห่งนี้อีกอย่างหนึ่งว่า“ตลาดท่าเรือ”  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2498  เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่  “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” พร้อมด้วย  “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ”  ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ  จังหวัดหนองคาย  และได้เสด็จฯขึ้นจากเรือพระที่นั่ง  ณ  ท่าเรือของตลาดสินค้าอินโดจีนริมแม่น้ำโขงแห่งนี้ สุดท้าย  “ตลาดท่าเรือ”  จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็น  “ตลาดท่าเสด็จ”  ดังเช่นในปัจจุบัน