พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย  เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ  ที่จัดแสดงพันธุ์ปลาต่างๆ  ทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม  ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามมติ  ครม.  ครั้งที่ 44/2546  (นัดพิเศษ)  เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  2546  เพื่อตอบสนองต่อเป้าประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา  การวิจัยด้านการประมง  การรวบรวมพันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขง  ตลอดจนการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในมิติของการบูรณาการ  และตอบสนองในการเป็นเมืองท่องเที่ยว  เริ่มการก่อสร้างเมื่อต้นปี  พ.ศ.  2549  และแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2552  เริ่มทดลองเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่  10  เมษายน  พ.ศ.  2552